Deklaracija o zabrani izgradnje malih hidroelektrana

Polazeći od činjenice da su crnogorski građani i građanke zabrinuti za sudbinu vodotoka na kojima se grade malehidroelektrane, kao i prostora koji okružuje ta postrojenja;

Imajući u vidu civilizacijska dostignuća, oličena u ekološkim pravima kao osnovnim ljudskim pravima, Deklaraciji UN o čovjekovoj okolini iz 1972. godine, Konvenciji o zaštiti svjetske prirodne i kulturne baštine iz 1972, Svjetskoj poveljio prirodi iz 1982. i Rio deklaraciji o životnoj sredini i razvoju iz 1992. godine;

Poštujući Ustav Crne Gore, koji u svom članu 1, Crnu Goru definiše kao: “demokratsku, socijalnu i ekološku državu”, a nizom svojih članova obezbjeđuje mehanizme za ostvarivanje ovih prava;

Znajući da Zakon o životnoj sredini učešće javnosti u odlučivanju tretira kao opšte pravo i kao jedan od osnovnih principa zaštite životne sredine;

Prepoznajući brojne koruptivne oblike, te prisustvo protekcionizma i konflikta interesa, pri dobijanju koncesija, dozvola, saglasnosti i svih potrebnih dokumenata za realizaciju projekata izgradnje malih hidroelektrana;

Ne prihvatajući da štetu po životnu sredinu, koju nanose male hidroelektrane, plaćaju potrošači električne energijepreko naknade za obnovljive izvore energije na svojim računima za električnu energiju;

Budući da se mora ubrzati proces primjene standarda Evropske unije, posebno onih koji su propisani Direktivom ostaništima, Direktivom o pticama, Okvirnom direktivom o vodama, Direktivama o procjeni uticaja na životnu sredinu istrateškoj procjeni na životnu sredinu;

Vjerujući da je neohodno proširiti postojeća i uspostaviti nova zaštićena područja, uključujući i područja vodnihpotencijala namijenjenih za zaštitu prirodnih vrsta i osjetljivih staništa, te da povećaju mrežu zaštićenih područja iekoloških koridora i time dovedu Crnu Goru bliže evropskoj mreži “NATURA 2000” i Emerald mreži;

Saglasni da rijeke i njihovi kanjoni i doline predstavljaju značajan prirodni resurs i potencijal za održivi i odgovornirazvoj lokalnih zajednica;

Skupština Crne Gore, usvaja

DEKLARACIJU

O ZABRANI DALJE IZGRADNJE MALIH HIDROELEKTRANA NA CRNOGORSKIM RIJEKAMA I OBUSTAVI SVIH RADOVA/PROJEKATA DOK SE NE IZVRŠI SVEOBUHVATNA REVIZIJA

 1. Razvoj Crne Gore mora biti ekološki uslovljen.
 2. Usvojiti zakonska rješenja i podzakonska akta kojim će se bliže definisati svi principi ove Deklaracije.
 3. Donijeti i primjeniti mehanizme izvršenja propisa o ekološki prihvatljivom protoku rijeka, sa metodologijom
  određivanja ovog protoka baziranoj na naučnoj osnovi, da ustanove sistem automatskog praćenja stanja
  vodotoka i da obezbijede da podaci praćenja budu dostupni u realnom vremenu kao preduslov
  adekvatnijem inspekcijskom i građanskom nadzoru.
 4. Strateški podržati sportske aktivnosti, poribljavanje rijeka, tradicionalne djelatnosti i turizam u kontekstu
  održivog razvoja, sa ciljem otvaranja novih radnih mjesta i obezbjeđenja prihoda za zajednicu.
 5. Njegovati i podsticati pozitivan odnos prema rijekama i okolnim ekosistemima kroz obrazovanje djece i
  javnosti uopšte.

Skupština Crne Gore, poštujući navedene principe, odbacuje bilo kakve zahvate u kanjonima crnogorskih rijeka.Strateški razvoj, mora biti zasnovan na principima održivog razvoja uz dosljedno čuvanje životne sredine i svijesti opotrebama budućih generacija.

Potpiši deklaraciju

Ime i prezime
Email
Broj telefona
Grad
Zanimanje